Graduate Students

Current Students (MS Program)

Name     Email (add "@psu.edu")
1. Agrawal, Jigyasa  jka5643
2. Ahmad, Mohammad  mma6789
3. An, Anthony  sxa5362
4. Asad, Adil  afa6316
5. Athmaraman, Sanjana  sva5986
6. Batra, Pranav  pqb5384
7. Bhardwaj, Shivam  spb6173
8. Chabada, Indu  ikc5141
9. Cherukuri, Gayathri  gxc5372
10. Datla, Ashok  ard5882
11. Daware, Rucha  rsd5272
12. Dunna, Lakshmansamvith  lmd6189
13. Gupta, Dipen  drg5517
14. Haigh, Emily  evh5311
15. Jangiti, Samhitha  szj5517
16. Jayachanddran, Devang  dxj5241
17. Juneja, Dev  dxj5241
18. Kolla, Sai Meghana  szk6163
19. Kumthekar, Parth  psk5200
20. Lanjewar, Vedant  vsl5052
21. Mahakal, Abhishek  amm10344
22. Maldikar, Pranit  ppm5404
23. Mohan, Manoah  mvm6427
24. Mudumba, Sai Santan Bharadwaj  skm6616
25. Namani, Soumya  sjn5568
26. Palliyil Sathyaseelan, Amit  aqp6071
27. Prabahar Balasubramanian, Nikil Sharan  nkp5373
28. Raghuvanshi, Naman  nvr5386
29. Rautine, Gregg  gdr5135
30. Rayabharam, Siddharth  nqr5356
31. Sadanala, Ganesh  gxs5493
32. Saini, Ishika  ims5409
33. Shah, Mahima  mjs8450
34. Sharma, Abhishek  axs7326
35. Sharma, Siddharth  szs7214
36. Simmons, Allan  ams10431
37. Smith, Andrew  azs7014
38. Sriram, Siddhika  sfs6519
39. Suryawanshi, Sumant  szs7220
40. Thigulla, Sanjana  sqt5680
41. Vij, Abhinav  abv5371
42. Xavier, Sharon  sbx5057
43. Zhang, Wenyan  wzz5220


Current Students (IUG Program)

Name     Email (add "@psu.edu")
1. Leppo, Joshua  jzl6309
2. Nguyen, Long  lhn5032
3. Post, Matthew  mvp5782 
Math/Computer Sciences Home Page

|MS in CS Home| Entrance Req| Degree Req| Courses| Faculty| Students|
 
Prospective CS Graduate Students      Current CS Graduate Students